Dashboard

(ทะเบียนราฎร์) 12 ปีขึ้นไป

146,906   คน

เข็ม 1

106,526  คน   72.51 %

เข็ม 2

100,751  คน   68.58 %

เข็ม 3

30,174  คน   20.54 %

เข็ม 4

2,813  คน   1.91 %

เข็ม 5

  คน   %

(อยู่จริง) 12 ปีขึ้นไป

114,068   คน

เข็ม 1

82,931  คน   72.70 %

เข็ม 2

78,270  คน   68.62 %

เข็ม 3

20,464  คน   17.94 %

เข็ม 4

1,995  คน   1.75 %

เข็ม 5

  คน    %

Girl in a jacket บุคลากรการแพทย์

เข็ม1  1,594 คน   99.6873 %

เข็ม2  1,594 คน   99.6873 %

เข้ม3  1,499 คน   93.7461 %

เข้ม4  1,083 คน   67.7298 %

เป้าหมาย   1,599   คน
Girl in a jacket อสม.

เข็ม1  1,280 คน   99.15 %

เข็ม2  1,270 คน   98.37 %

เข้ม3  567 คน   43.92 %

เข้ม4  14 คน   1.08 %

เป้าหมาย   1,291   คน

ฉีดรวมอำเภอ

( วันที่ 31-08-2565 )

เข็ม1  0  คน

เข็ม2  1  คน

เข้ม3   1  คน

เข้ม4  0  คน

Girl in a jacket ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

เข็ม1  13,334 คน   48.09 %

เข็ม2  12,482 คน   45.02 %

เข้ม3  2,608 คน   9.41 %

เข้ม4  76 คน   0.27 %

เป้าหมาย   27,728   คน
Girl in a jacket มีโรคประจำตัว

เข็ม1  16,308 คน   94.18 %

เข็ม2  15,857 คน   91.58 %

เข้ม3  5,466 คน   31.57 %

เข้ม4  230 คน   1.33 %

เป้าหมาย   17,315   คน

ศูนย์ที่ว่าการอำเภอ

( 2022-02-21 )

เข็ม1   5  คน

เข็ม2   6  คน

เข็ม3   6  คน

Girl in a jacket เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวฯ

เข็ม1  823 คน   100.00 %

เข็ม2  812 คน   98.66 %

เข้ม3  586 คน   71.20 %

เข้ม4  102 คน   12.39 %

เป้าหมาย   823   คน
Girl in a jacket ประชาชนทั่วไป

เข็ม1  60,032 คน   77.59 %

เข็ม2  56,621 คน   73.19 %

เข้ม3  18,835 คน   24.35 %

เข้ม4  1,500 คน   1.94 %

เป้าหมาย   77,366   คน

PCU

( 2022-02-18 )

เข็ม1   7  คน

เข็ม2   12  คน

เข็ม3   11  คน

Girl in a jacket นักเรียน

เข็ม1  10,580 คน   94.1616 %

เข็ม2  9,603 คน   85.4664 %

เข้ม3  939 คน   8.3571 %

เข้ม4  คน   0.0178 %

เป้าหมาย   11,236   คน
Girl in a jacket หญิงตั้งครรภ์

เข็ม1  370 คน   82.04 %

เข็ม2  336 คน   74.50 %

เข้ม3  61 คน   13.53 %

เข้ม4  คน   0.67 %

เป้าหมาย   451   คน
Girl in a jacket ผู้ป่วยติดเตียง

เข็ม1  138 คน   52.87 %

เข็ม2  123 คน   47.13 %

เข้ม3  27 คน   10.34 %

เข้ม4  คน   0.38 %

เป้าหมาย   261   คน