Dashboard

(ทะเบียนราฎร์) 12 ปีขึ้นไป

146,921   คน

เข็ม 1

106,706  คน   72.63 %

เข็ม 2

101,085  คน   68.80 %

เข็ม 3

31,124  คน   21.18 %

เข็ม 4

3,588  คน   2.44 %

เข็ม 5

  คน   %

(อยู่จริง) 12 ปีขึ้นไป

114,081   คน

เข็ม 1

83,081  คน   72.83 %

เข็ม 2

78,561  คน   68.86 %

เข็ม 3

21,356  คน   18.72 %

เข็ม 4

2,725  คน   2.39 %

เข็ม 5

  คน    %

Girl in a jacket บุคลากรการแพทย์

เข็ม1  1,594 คน   99.6873 %

เข็ม2  1,594 คน   99.6873 %

เข้ม3  1,501 คน   93.8712 %

เข้ม4  1,090 คน   68.1676 %

เป้าหมาย   1,599   คน
Girl in a jacket อสม.

เข็ม1  1,280 คน   99.15 %

เข็ม2  1,271 คน   98.45 %

เข้ม3  690 คน   53.45 %

เข้ม4  164 คน   12.70 %

เป้าหมาย   1,291   คน

ฉีดรวมอำเภอ

( วันที่ 31-01-2566 )

เข็ม1  0  คน

เข็ม2  3  คน

เข้ม3   3  คน

เข้ม4  1  คน

Girl in a jacket ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

เข็ม1  13,337 คน   48.10 %

เข็ม2  12,497 คน   45.07 %

เข้ม3  2,758 คน   9.95 %

เข้ม4  244 คน   0.88 %

เป้าหมาย   27,727   คน
Girl in a jacket มีโรคประจำตัว

เข็ม1  16,320 คน   94.23 %

เข็ม2  15,876 คน   91.66 %

เข้ม3  5,614 คน   32.41 %

เข้ม4  390 คน   2.25 %

เป้าหมาย   17,320   คน

ศูนย์ที่ว่าการอำเภอ

( 2022-02-21 )

เข็ม1   5  คน

เข็ม2   6  คน

เข็ม3   6  คน

Girl in a jacket เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวฯ

เข็ม1  823 คน   100.00 %

เข็ม2  812 คน   98.66 %

เข้ม3  587 คน   71.32 %

เข้ม4  103 คน   12.52 %

เป้าหมาย   823   คน
Girl in a jacket ประชาชนทั่วไป

เข็ม1  60,152 คน   77.74 %

เข็ม2  56,781 คน   73.38 %

เข้ม3  19,285 คน   24.92 %

เข้ม4  1,780 คน   2.30 %

เป้าหมาย   77,377   คน

PCU

( 2022-02-18 )

เข็ม1   7  คน

เข็ม2   12  คน

เข็ม3   11  คน

Girl in a jacket นักเรียน

เข็ม1  10,590 คน   94.1668 %

เข็ม2  9,626 คน   85.5949 %

เข้ม3  1,015 คน   9.0254 %

เข้ม4  28 คน   0.2490 %

เป้าหมาย   11,246   คน
Girl in a jacket หญิงตั้งครรภ์

เข็ม1  371 คน   82.26 %

เข็ม2  341 คน   75.61 %

เข้ม3  68 คน   15.08 %

เข้ม4  คน   1.11 %

เป้าหมาย   451   คน
Girl in a jacket ผู้ป่วยติดเตียง

เข็ม1  138 คน   52.87 %

เข็ม2  123 คน   47.13 %

เข้ม3  28 คน   10.73 %

เข้ม4  คน   0.38 %

เป้าหมาย   261   คน