Dashboard

(ทะเบียนราฎร์) 12 ปีขึ้นไป

146,908   คน

เข็ม 1

106,572  คน   72.54 %

เข็ม 2

100,923  คน   68.70 %

เข็ม 3

30,357  คน   20.66 %

เข็ม 4

2,889  คน   1.97 %

เข็ม 5

  คน   %

(อยู่จริง) 12 ปีขึ้นไป

114,069   คน

เข็ม 1

82,969  คน   72.74 %

เข็ม 2

78,427  คน   68.75 %

เข็ม 3

20,633  คน   18.09 %

เข็ม 4

2,066  คน   1.81 %

เข็ม 5

  คน    %

Girl in a jacket บุคลากรการแพทย์

เข็ม1  1,594 คน   99.6873 %

เข็ม2  1,594 คน   99.6873 %

เข้ม3  1,499 คน   93.7461 %

เข้ม4  1,083 คน   67.7298 %

เป้าหมาย   1,599   คน
Girl in a jacket อสม.

เข็ม1  1,280 คน   99.15 %

เข็ม2  1,270 คน   98.37 %

เข้ม3  570 คน   44.15 %

เข้ม4  17 คน   1.32 %

เป้าหมาย   1,291   คน

ฉีดรวมอำเภอ

( วันที่ 31-10-2565 )

เข็ม1  1  คน

เข็ม2  13  คน

เข้ม3   0  คน

เข้ม4  0  คน

Girl in a jacket ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

เข็ม1  13,335 คน   48.09 %

เข็ม2  12,483 คน   45.02 %

เข้ม3  2,614 คน   9.43 %

เข้ม4  83 คน   0.30 %

เป้าหมาย   27,728   คน
Girl in a jacket มีโรคประจำตัว

เข็ม1  16,312 คน   94.19 %

เข็ม2  15,868 คน   91.62 %

เข้ม3  5,489 คน   31.69 %

เข้ม4  237 คน   1.37 %

เป้าหมาย   17,319   คน

ศูนย์ที่ว่าการอำเภอ

( 2022-02-21 )

เข็ม1   5  คน

เข็ม2   6  คน

เข็ม3   6  คน

Girl in a jacket เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวฯ

เข็ม1  823 คน   100.00 %

เข็ม2  812 คน   98.66 %

เข้ม3  586 คน   71.20 %

เข้ม4  102 คน   12.39 %

เป้าหมาย   823   คน
Girl in a jacket ประชาชนทั่วไป

เข็ม1  60,064 คน   77.64 %

เข็ม2  56,681 คน   73.26 %

เข้ม3  18,968 คน   24.52 %

เข้ม4  1,559 คน   2.02 %

เป้าหมาย   77,365   คน

PCU

( 2022-02-18 )

เข็ม1   7  คน

เข็ม2   12  คน

เข็ม3   11  คน

Girl in a jacket นักเรียน

เข็ม1  10,585 คน   94.1558 %

เข็ม2  9,613 คน   85.5097 %

เข้ม3  954 คน   8.4860 %

เข้ม4  คน   0.0178 %

เป้าหมาย   11,242   คน
Girl in a jacket หญิงตั้งครรภ์

เข็ม1  370 คน   82.04 %

เข็ม2  339 คน   75.17 %

เข้ม3  63 คน   13.97 %

เข้ม4  คน   0.67 %

เป้าหมาย   451   คน
Girl in a jacket ผู้ป่วยติดเตียง

เข็ม1  138 คน   52.87 %

เข็ม2  123 คน   47.13 %

เข้ม3  27 คน   10.34 %

เข้ม4  คน   0.38 %

เป้าหมาย   261   คน